Soutěž ukončená

Výherci gratulujem: Violet. S.

 

Vyhrajte 2 vstupenky na největší hudební festival v Ostravě!

 

Soutěž probíhá na Facebook profile.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE: „VYHRAJ 2 VSTUPENKY NA HUDEBNÍ FESTIVAL V OSTRAVĚ“ 

 

Organizátor soutěže:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607
se sídlem: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7
IČO: 158 89 858
DIČ: CZ 15889858
(dále jen „Organizátor“ nebo „HENKEL ČR, spol. s r.o.“)


I. Místo a termín soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 15. 6. 2018 do 30. 6. 2018 na facebookových stránkách organizátora na území České republiky.

 

II. Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s doručovací adresou na území České republiky, která se zapojí na oficiální stránce společnosti HENKEL na Facebooku s názvem: Vlastnými rukami do soutěže „Vyhraj 2 vstupenky na hudební festival v Ostravě“ (dále jen „soutěž“), a to prostřednictvím přidání „like“ a odpovědi, ve které bude označen jeden přítel, pod soutěžní příspěvek s výzvou: „Otagujte přítele, ke kterému byste se nejraději přilepili na festivalu, a vyhrajte 2 lístky na největší hudební festival v Ostravě!“, kterým organizátor vyhlásí soutěž, a to v čase konání soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“).  Do soutěže se lze zapojit opakovaně, vždy však s novou odpovědí, přičemž lze nicméně vyhrát pouze jednu výhru.

III. Výherci:

Výhercem se stává osoba ve smyslu odstavce II., která se řádně účastní této soutěže, a je vybrána systémem náhodného slosování jako vítěz soutěže.

IV. Výhra:

Celkem 1 výherce obdrží 2 lístky na hudební festival v Ostravě.

V. Systém losování:

Losování bude probíhat metodou objektivně náhodného výběru technickým správcem soutěže, společností OMD Slovakia, s.r.o., se sídlem Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 761 130, zapsanou v Obchodním rejstříku u  Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 18595/B.

VI. Předání výhry:

Výherce bude kontaktován prostřednictvím facebooku.  

Výhra bude předána dle individuální dohody s každým výhercem.

V případě, že se výherce nepodaří zkontaktovat, nárok na výhru zaniká. Nárok zaniká rovněž v případě, pokud se nepodaří předat výhru dle dohody organizátora a výherce.   

VII. Odpovědnost:

Výhra je považována za předanou okamžikem, kdy je převzetí výhry potvrzeno podpisem výherce na předávacím protokolu se zástupcem Organizátora. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch Organizátora. V případě, že výhra bude odeslána poštou, bude se považovat za předanou již okamžikem odeslání. Společnost Henkel neručí za stav doručené výhry a případné reklamace musí výherce uplatnit u přepravní služby.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

VIII. Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

IX. Osobní údaje:

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.

Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.

Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže jsou následující společnosti:

OMD Slovakia, s.r.o., se sídlem Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 761 130, zapsanou v Obchodním rejstříku u  Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 18595/B.

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení soutěže, tzn. maximálně do 30. 8. 2018.

Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně, má účastník soutěže i právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by mu v tom společnost HENKEL spol. s r.o. bránila (právo na přenositelnost). Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V případě, že účastník soutěže dal společnosti HENKEL ČR spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, budou osobní údaje zpracovány společností HENKEL ČR, spol. s r. o. rovněž pro tyto účely. Osobní údaje budou uloženy u správce až do odvolání souhlasu účastníka soutěže. Nad rámec shora uvedených práv má v takovém případě účastník soutěže právo souhlas podle tohoto odstavce kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.“

X. Pravidla:

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce

 www.loctite-superattak.cz.